شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : ساختمان تعاوني مصرف شركت نفت ساری

محل اجرا : ساري

تاریخ شروع :1376/05/11

تاریخ تحویل :1378/12/27

کارفرما : شركت خدمات و پشتيباني صنعت نفت

مساحت پروژه : 4350 مترمربع