شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث کانال، جدول و خیابان محوطه انبار ماهشهر

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1375/02/04

تاریخ تحویل : 1375/11/23

کارفرما : شرکت پتروشيمي رازي