شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : عمليات برون مرزي كارخانجات كك سازي و پالايش قطران زرند (غير صنعتي)

محل اجرا : زرند كرمان

تاریخ شروع :1381/12/26

تاریخ تحویل : 1383/08/20

کارفرما : شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

مساحت پروژه : 350000 مترمربع