شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث مجتمع تجاري- اداري نگين شرق

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع :1387/09/10

تاریخ تحویل :1391/04/01

کارفرما : شركت سرمايه گذاري شهر آتيه

مشاور: مهندسین مشاور آمود

تعداد طبقات : 12 طبقه

مساحت پروژه : 50000 مترمربع