شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : اجرای اسکلت برج مسکونی تجاری و پارکینگ پردیس المپیک

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع : 1391/10/09

تاریخ پایان: 1394/10/20

کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

مشاور: مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

تعداد طبقات  : 27 طبقه

مساحت پروژه : 40000 مترمربع