شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : عملیات ساختمانی و تاسیساتی پارك شهرك بعثت ماهشهر

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1372/07/24

تاریخ تحویل موقت :1374/03/06

کارفرما : شرکت پتروشيمي بندر امام