شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث 30 واحد مسکونی مجتمع آموزشی کلارآباد

محل اجرا : کلارآباد

تاریخ شروع :1378/01/25

تاریخ تحویل :1379/04/12

کارفرما : سازمان بنادر و كشتيراني

مساحت پروژه: 8200 مترمربع