شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث 32 واحد مسكوني كمپ توحيد پتروشیمی بندر امام

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1376/07/02

تاریخ تحویل :1377/05/20

کارفرما : پتروشيمي بندر امام

مساحت پروژه : 3200 مترمربع