شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث 75 واحد مسكوني كمپ خيام پتروشیمی بندر امام

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1376/07/01

تاریخ تحویل :1377/11/12

کارفرما : پتروشيمي بندر امام

مساحت پروژه : 7500 مترمربع