شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث كانال هاي پيش ساخته پتروشیمی بندر امام

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1373/03/28

تاریخ تحویل :1373/12/05

کارفرما : شرکت پتروشيمي بندر امام