شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه : اجرای اسکلت بتنی پارکینگ طبقاتی ورامین

محل اجرا : تهران-ورامین

تاریخ شروع : 1396/03/16

کارفرما : شرکت تراز پایه نور

مساحت پروژه : 36000 مترمربع