شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه: احداث مجتمع مسکونی تجاری کوهک

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع :1393/12/26

کارفرما : موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه

مشاور: مهندسین مشاور پلمیر

تعداد طبقات : 24 طبقه

مساحت پروژه : 55000 مترمربع