شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث تأسيسات جانبي انبار گاز مايع سنگ بست

محل اجرا : مشهد

تاریخ شروع :1379/06/05

تاریخ تحویل :1380/11/24

کارفرما : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي

مساحت ساخت: 11000 مترمربع

محوطه سازری: 60 هکتار