شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث سوله هاي چند منظوره

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع :1385/06/01

تاریخ تحویل :1386/06/31

کارفرما : شهرداري تهران

مشاور: مهندسین مشاور پیوند بافت

مساحت پروژه : 6000 مترمربع