شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه: احداث ساختمان اداری شرکت خدمات انفورماتیک 

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع :1394/04/04

کارفرما : شرکت خدمات انفورماتیک 

مشاور: مهندسین مشاور صنعتی ایران

تعداد طبقات: 16 طبقه

مساحت پروژه : 20000 مترمربع