شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه: احداث ساختمان مرکزی بانک پارسیان-برج پارسیان

تاریخ شروع: 1394/04/08

کارفرما: شرکت توسعه ساختمانی پارسیان

مشاور: مهندسین مشاور آرکاندید

تعداد طبقات: 27 طبقه

مساحت ساخت: 35000 مترمربع