شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : طراحی، تدارک و اجرای ساختمانهای مسکونی کوی نصر سیری

محل اجرا : جزیره سیری

تاریخ شروع : 1392/02/23

تاریخ پایان: 1395/11/07

کارفرما : شرکت نفت فلات قاره ایران

مساحت پروژه: 26000 مترمربع