شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : عملیات اجرایی فونداسیون و اسکلت فلزی مجتمع تجاری اداری غدیر

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع : 1393/09/15

تاریخ پایان : 1394/08/20

کارفرما : بانک صادرات ایران

مشاور: مهندسین مشاور وزنا

تعداد طبقات : 20 طبقه

مساحت ساخت : 25000 مترمربع