شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه : عملیات اجرایی فاز اول برج تجاری، اداری و مسکونی حکم آباد قزوین

محل اجرا : قزوین

تاریخ شروع : 1396/5/10

کارفرما : شهرداری قزوین و شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

مشاور: مهندسین مشاور گروه ایجاد

تعداد طبقات : 19 طبقه

مساحت ساخت : 42000 مترمربع