شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : اتمام بخش صنعتي كارخانجات كك سازي و پالايش قطران زرند

محل اجرا : زرند كرمان

تاریخ شروع :1383/07/15

تاریخ تحویل :1385/09/26

کارفرما : شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

مساحت پروژه :650000 مترمربع