شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب شمال غرب کیش

محل اجرا : كيش

تاریخ شروع :1387/6/21

تاریخ تحویل :1389/2/29

کارفرما : شركت آب كيش

مشاور: مهندسین مشاور ری آب

اجرای 42 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب تحت فشار و ثقلی