شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث ساختمان اداري کوه نور

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع :1387/08/15

تاریخ تحویل :1390/07/16

کارفرما : شركت عمران آذرستان

مساحت پروژه : 5000 مترمربع