شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : محوطه سازي و احداث ساختماهاي پايانه لاله تبريز

محل اجرا : تبريز

تاریخ شروع : 1389/4/27

تاریخ پایان: 1394/12/25

کارفرما : سازمان قطار شهري تبريز

مشاور: مهندسین مشاور ایتسن

مساحت ساخت : 40000 مترمربع

مساحت محوطه سازی : 130000 مترمربع