شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه : تهیه مصالح و اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی پروژه سامان فراز

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع : 1396/10/25

کارفرما : شرکت توسعه و عمران بهناد بنا

مشاور: مهندسین مشاور ایران آرک

تعداد طبقات : 49 طبقه

مساحت ساخت : 162000 مترمربع