شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه : محوطه سازی و احداث ساختمان دانشکده علوم انسانی 3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع1394/7/27

کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی

مشاور: مهندسین مشاور ایران آمایش

مساحت پروژه : 55000 مترمربع