شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : امكانات اداري و كارگاهي ايستگاه گازرساني کیش

محل اجرا : كيش

تاریخ شروع : 1384/10/12

تاریخ تحویل : 1385/12/21

کارفرما : شركت نفت فلات قاره ايران

مشاور: مهندسین مشاور ره شهر

میاحت پروژه : 20000 مترمربع