شرکت عمران آذرستان

پروژه ی در حال انجام

عنوان پروژه: عملیات اجرایی مقدماتی ساخت واحد 2 نیروگاه اتمی بوشهر

تاریخ شروع: 1396/01/25

کارفرما: شرکت اتم آستروی اکسپورت روسیه

مساحت ساخت: 650000 مترمربع