شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه: عملیات اجرایی فاز یک مجتمع تجاری هرمزگان

محل اجرا : شیراز

تاریخ شروع : 1394/4/01

کارفرما : شهرداری شیراز

مشاور: مهندسین مشاور فرداد طرح پارس

مساحت ساخت : 37000 مترمربع