شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث خط لوله از انبار نفت تا اسكله کیش

محل اجرا : جزیرهكيش

تاریخ شروع :1380/09/26

تاریخ تحویل :1382/02/20

کارفرما : شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي