شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : پايپ رك بين دو مجتمع پتروشیمی رازی و پتروشیمی بندر امام

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1376/05/08

تاریخ تحویل موقت :1379/09/19

کارفرما : پتروشيمي رازي