شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : بازسازي انبارهاي شهرک شهید باهنر پتروشیمی بندر امام

محل اجرا : ماهشهر

تاریخ شروع :1373/06/22

تاریخ تحویل :1374/02/13

کارفرما : شرکت پتروشيمي بندر امام

مساحت پروژه : 25000 مترمربع