شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث مجتمع تجاري-اداری مترو امام خميني

محل اجرا : تهران

تاریخ شروع : 1389/01/16

تاریخ تحویل :1391/12/07

کارفرما : شركت سرمايه گذاري شهر آتيه

مشاور: مهندسین مشاور آمود

مساحت پروژه : 17000 مترمربع