شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : ساختمان اداري و رفاهي توربين بخار توگا

محل اجرا : كرج

تاریخ شروع : 1382/12/26

تاریخ تحویل : 1384/02/04

کارفرما : شركت مپنا

مشاور: مهندسین مشاور صدر صنعت

مساحت پروژه : 9500 مترمربع