شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : انبار مواد شيميايي توگا
 
محل اجرا: كرج
 
تاریخ شروع: 1387/02/19
 
تاریخ تحویل : 1387/11/30
 
کارفرما: شركت مپنا
 
مشاور: مهندسین مشاور صدر صنعت
 
مساحت پروژه : 2000 مترمربع