شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث ترمينال ترانزيتي توانا قشم

محل اجرا : بندر عباس

تاریخ شروع :1380/02/17

تاریخ تحویل موقت :1381/08/10

کارفرما : شركت توانا قشم

مشاور: مهندسین مشاور هرم پی