شرکت عمران آذرستان

پروژه ی انجام شده

عنوان پروژه : احداث ساختمان مدیریتی VIP خارگ

محل اجرا : جزیره خارگ

تاریخ شروع :1382/02/01

تاریخ تحویل :1382/12/22

کارفرما : شركت نفت فلات قاره ايران

مشاور: مهندسین مشاور گلستان

مساحت پروژه : 5500 مترمربع