انسان از ابتدای تاریخ به دنبال راهی برای ثبت و مرور وقايع و خاطرات خود بوده است، یکی از راه هایی ...