طبق روال هر ماه ، شورای مدیران شرکت در روز سه شنبه 9 تیر ماه تشکیل جلسه داد. در این جلسه موضوعاتی در خصوص تسهیلات رفاهی و بیمه تکمیلی پرسنل عنوان شد و مدیران نیز پیشنهادات و انتقادات خود را در این خصوص بیان کردند.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین