شرکت عمران آذرستان در مسیر تعالی و تعمیق فضای رشد و یادگیری جهت شناخت و توسعه مهارتها و استعدادهای رهبران و مدیران خود متناسب با محیط پویا و پرشتاب امروزی، اقدام به برگزاری کانون ارزیابی و توسعه مدیران با همکاری دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی شریف با حضور و مدیریت جناب آقای دکتر علیرضا فیض بخش نموده است، به نحوی که این فرایند از آذر ماه سال جاری آغاز گردیده و امید است موجبات انگیزش و توسعه  هرچه بیشتر خانواده عمران آذرستان را فراهم آورد.

لطفاً نظر بدهید

نظرات پیشین