واحد مدیریت

مسئول دفتر مدیرعامل
آقای شیرکوند

512

مدیر روابط عمومی
آقای علیزاده

511

واحد مالی

آقای سلیمی

322

آقای طالبی

306

خانم پیرزادی

309

خانم بیات

321

آقای آقایی

324

آقای احمدی

319

آقای پاتیمار

310

خانم کچویی

323

واحد اداری

مدیر اداری

338

مسئول دفتر معاونت مالی اداری

300-302

خانم کوه سختی

303

خانم میر سعیدی

305

آقای یعقوبی-نگهبانی

100

واحد IT

آقای قنبری

402

خانم دماوندی

453

واحد تدارکات و پشتیبانی

آقای قهرمان لویی

317

آقای خدایاری

315

آقای جعفری

327

آقای رئیسی

328

خانم حبیبی

308

خانم دولتی

316

آقای دانش

325

مسئول دفتر معاونت تدارکات و پشتیبانی

325

خانم یکتا

359

واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

آقای سلیمی

415

خانم جعفری

431

خانم حسنی

433

واحد دفتر فنی تأسیسات

آقای فرهودی

422

آقای کرباسی

428

آقای سعادت هاشمی

432

خانم بحری

403

آقای آذرنیا

417

واحد دفتر فنی ابنیه 

مسئول دفتر معاونت فنی و اجرایی

408-435

آقای  اسدالهی

425

آقای بیات

434

آقای بهبودی

420

آقای خلیلی

436

آقای اله یار

404

خانم لامع

401

خانم بهرامی

416