مسئولیت اجتماعی تعهدی است که سازمان ها بایستی علاوه بر تامین منافع خود، اقداماتی را جهت بهبود رفاه جامعه به انجام برسانند. سازمان ها باید با اختصاص منابع مالی و با اقداماتی از قبیل کمک به فرهنگ کشور و موسسات فرهنگی، در بهبود رفاه اجتماعی بکوشند.

بر این اساس گروه توسعه کسب و کار آذرستان از ابتدای تاسیس خود تاکنون، همواره کوشیده است تا از طریق حمایت از موسسات و بنیادهای فرهنگی و تاسیس کتابخانه و احداث مدرسه به ایفای تعهد خود عمل نماید.